KTO SME


Vítajte na našich stránkach a dovoľte, aby sme sa Vám - ako našim potencionálnym zákazníkom - bližšie predstavili. Team našich ľudí je však tvorený odborníkmi, ktorí pôsobia resp. pôsobili v rôznych oblastiach bezpečnostných aktivít, či už v rovine právnej alebo priameho výkonu činností súvisiacich s rôznymi oblasťami bezpečnosti.

  • Súkromná bezpečnostná služba Pannon Guard Security International s.r.o. bola založená dňa 11.09.2012. Svoje bezpečnostné služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky. Napriek tomu, že firma vznikla pomerne nedávno, vedenie spoločnosti má viacročné skúsenosti v riadení súkromnej bezpečnostnej služby. Na území Slovenska máme vytvorené regionálne strediská, kde naši vedúci bezpečnostní pracovníci (regionálny manažér) priamo riadia výkon našich bezpečnostných pracovníkov - zamestnancov a zabezpečujú bezprostrednú komunikáciu s klientom. Služby našej spoločnosti sú podložené kvalitatívnymi a kvantitatívnymi ukazovateľmi a zo strany zákazníkov sú kladne hodnotené.

    Pannon Guard Security International s.r.o. si vysoko ctí a dodržiava zásady obchodnej etiky a svojím odberateľom dáva záruky dodržiavania Obchodného zákonníka a ostatných platných legislatívnych noriem vo vzájomných obchodných vzťahoch. Jenou z hlavných predností našej firmy je schopnosť pružne sa prispôsobiť požiadavkám zákazníka a s našou pomocou vytvárať protipól rastúcej kriminalite na území Slovenska. Ak Vás naša ponuka služieb zaujala, s Vaším súhlasom a na naše náklady vykonáme bezpečnostný prieskum a vypracujeme projekt ochrany Vášho majetku, v ktorom plne budeme rešpektovať Vaše požiadavky a interné bezpečnostné predpisy.